Politiske kjernepunkt

Nasjonalt SRHR-nettverk har utarbeidet tre politiske kjernepunkt.

I januar 2022 utarbeidet Nasjonalt SRHR-nettverk sine politiske kjernepunkt. Kjernepunktene er utarbeidet etter innspill fra medlemmene gjennom spørreskjema og workshop i januar 2022.

Nasjonalt SRHR-nettverk vil:

Likestille seksuell helse med fysisk og psykisk helse, med vekt på positiv seksualitet
Seksualitet er en del av å være menneske, men likevel blir seksualitet og seksuell helse i liten grad adressert i folkehelsearbeidet. Seksuell helse må inn i overordnede politiske dokumenter og må ses som en likestilt del av folkehelsearbeidet.

God seksuell helse er en ressurs, og positiv seksualitet, inkludert mangfold og interseksjonalitet, må vektlegges og fremheves. I tillegg til at seksuell helse er viktig i seg selv er også god seksuell helse viktig for god fysisk og psykisk helse.

Øke kompetanse om seksuell helse, kjønn og seksualitet
Alle profesjonsutdanninger må inkludere kompetanse om seksuell helse, kjønn og seksualitet, og alle som møter mennesker i sitt arbeid må ha et generelt kunnskapsnivå på området. Helhetlig seksualitetsundervisning fra vugge til grav skal bidra til økt seksuell kompetanse i samfunnet. I tillegg bør myndighetene bidra til folkeopplysning.

Det trengs økt bevilgning til forskning på kjønn og seksualitet, blant annet bør Norge gjennomføre regelmessige NATSAL[1]– og levekårsundersøkelser. Data må ligge til grunn for kompetanseheving og det trengs mer forskning for å sikre at tiltak innen seksuell og reproduktiv helse og rettighet både er målrettede og mulige å evaluere.

Bedre tilbudet og rettigheter for utsatte grupper
Alle mennesker har rett til et likeverdig offentlig tilbud. Grupper må ikke bli usynliggjort og stigmatisert, og vi må styrke deres rettssikkerhet. Et interseksjonelt perspektiv er viktig for å ivareta alle minoriteter, øke mangfold og jobbe forebyggende.

Det er behov for forskning for å identifisere og lære mer om målgruppene, og det må jobbes tverrsektorielt for å nå målgruppene.


[1] NATSAL står for National Surveys of Sexual Attitudes and Lifestyles og gjennomføres i Storbritannia.