Evaluering Snakk om det!

Midtveisevaluering fra 2019 av Strategi for seksuell helse.

Nasjonalt SRHR-nettverk gjennomførte i 2019 en midtveisevaluering av “Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2021)”.

Rapporten inkluderer blant annet anbefalinger basert på nettverkets midtveisevaluering av Snakk om det!. Disse anbefalingene mener medlemmene i nettverket må vurderes dersom strategien skal bidra til å sikre god seksuell helse i hele befolkningen, som er strategiens uttalte overordnede mål.

Anbefalingene inkluderer:

  • Flere fagfelt må inkluderes i arbeidet og arenaer som skole, kultur og fritid må omfattes av strategien.
  • Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid må bedres, og strategien må kobles til andre relevante planer og strategier. I tillegg må samarbeid med
    sivilt samfunn bedres og bli bedre koordinert.
  • Strategien må løftes ut av ”helseboblen” og ses i et helhetlig perspektiv. For eksempel er dette viktig for seksualitetsundervisningen, hvor
    Helsedirektoratet bør jobbe tettere sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.
  • Strategien må speiles i praktisk politikk og i budsjetter. Det mangler en oversikt over hvor aktører kan søke midler, og det trengs tips til hvordan
    søknader skrives og behandles. Det trengs i tillegg mer åpenhet rundt prosjektene som får midler, og disse bør i større grad evalueres.