Kartlegging av SRHR-politikk

Nettverket har kartlagt alle partiprogrammenes SRHR-politikk.

En arbeidsgruppe i regi av Nasjonalt SRHR-nettverk har kartlagt partiprogrammene til Rødt (R), Miljøpartiet De Grønne (MDG), Sosialistisk Venstreparti (SV), Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp), Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V), Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP) på feltet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Under kan du se utvalgte temaer og hva de ulike partiene mener, eller ikke mener, om hvert tema.  

Denne kartleggingen er utarbeidet av:  

  • Christian Lomsdalen, lektor  
  • Elsa Mari Almås, psykolog og professor, Universitetet i Agder 
  • Siri Espe, rådgiver, Unge funksjonshemmede  
  • Mirjam Berge Gregersen, sosialkonsulent, ProSentret  
  • Agnes Cecilie Wilhelmsen, høyskolelektor, Høgskulen på Vestlandet  
  • Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder, Sex og samfunn  
  • Aurora Eck Nilsen, fagpolitisk rådgiver, Sex og samfunn  

Temaer

Reproduktiv helse 

Betegnelsen reproduktiv helse omfatter temaer som prevensjon, abort, fødsel og barsel. FrP nevner hverken prevensjon, abort eller barsel i sitt partiprogram, og fødsel nevnes kun i forbindelse med foreldrepenger. Venstre har den mest omfattende politikken knyttet til reproduktiv helse i sitt partiprogram. 

Abort  

Abort er et tema som har vært svært aktuelt i opptrapping til årets valgkamp. Alle partiene nevner abort i sine partiprogram bortsett fra FrP.  

Rødt og SV ønsker å fjerne nemndene og utvide grensen for selvbestemt abort frem til uke 22. Rødt mener at ved abort etter uke 18 skal kvinnen få obligatorisk legeoppfølging, og ved alle aborter skal kvinnen få rett til veiledning ved behov. SV ønsker en lovfestet rettighet til rådgivning. Rødt vil også gi rett til medisinsk abort ved helsestasjon eller lokalt legesenter med oppfølging fra primærhelsetjeneste.  

Ap, MDG og Venstre ønsker å fjerne nemndene frem til uke 18 og dermed øke grensen for selvbestemt abort frem til uke 18. Ap ønsker å oppheve nemd-systemet for kvinner som ønsker abort etter uke 12 frem til uke 18. De vil legge til rette for forsvarlig valg mellom medikamentell og kirurgisk abort. MDG vil erstatte dagens abortnemnd med et rådgivende og støttende organ som et frivillig tilbud rettet mot kvinner og foreldre som vurderer å avbryte svangerskapet mellom uke 12 og 18.  

Sp og Høyre vil beholde dagens lov. Sp vil endre navn på nemdene 

Krf vil ha strengere abortpolitikk etter uke 18, og ønsker ikke abort etter uke 18 med mindre det er fare for mors liv eller foster ikke er levedyktig.  

Prevensjon 

Når det gjelder prevensjon har flere partier politikk på kostnadsspørsmålet og når det gjelder unge under 16 år.  

Rødt vil gi alle tilgang på gratis prevensjon. MDG vil gi gratis prevensjon og graviditetstester til alle under 30 år, i tillegg til å styrke ordningene med å promotere langtidsvirkende prevensjon. De vil Inkludere unge under 16 år i statens subsidieordning for prevensjon, og sikre helsesykepleiere og jordmødre rekvireringsrett på langtidsvirkende prevensjon LARC også for denne aldersgruppen. Krf vil gi gratis prevensjon til alle opp til 25 år, også LARC. SV vil gi prevensjon gratis til unge jenter, også for de under 16 år. Ap vil utvide ordningen med gratis prevensjon for unge jenter og kvinner, men spesifiserer ikke alder. Høyre vil åpne for at helsesykepleiere og jordmødre med relevant utdanning kan rekvirere alle typer prevensjon også til kvinner under 16 år, men nevner ikke kostnad. 

Svangerskap og fødsel  

Venstre vil gjennomgå kriterier for fostervannsdiagnostikk for å avdekke alvorlig arvelig sykdom og utviklingsavvik. Venstre vil sikre en moderne og liberal bioteknologilov som tillater genterapi til å forebygge og behandle mindre alvorlig sykdommer ved lav behandlingsrisiko. MDG vil sørge for at tidlig ultralyd med tilleggsundersøkelser skal være et tilbud til alle personer i første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen.  

Venstre vil sikre fødende medisinsk oppfølging under transport til fødeavdeling. De vil også sikre kvinner reelle valgmulighet for hvordan de vil føde. Rødt vil arbeide for at fødende skal gis rett til å bli på barselavdeling til de selv føler seg klare til å dra hjem, hvis det ikke er medisinske eller sosiale årsaker til at de skal bli lenger. Venstre vil sikre helsetjenester før og etter fødsel, liggetid og jordmortjeneste på barsel skal styrkes og prioriteres.  

SV vil sikre ei god og desentralisert fødselsomsorg, og at fødeavdelinger ikke blir lagt ned. SV vil styrke retten til å ha med partner eller en nær pårørende under forberedelser til fødsel, under fødselen og i barselperioden. SV vil styrke kommunenes fødselsomsorg gjennom tidlig innsats og rett til oppfølging etter fødsel, slik som familieprogram der førstegangsforeldre får hjemmebesøk av helsesykepleier. SV vil sikre kommende foreldre en trygghetsskapende og kunnskapsbasert svangerskapsomsorg. 

Jordmor  

Alle partiene nevner jordmødre og jordmortjenesten. Ap vil styrke jordmorstyrte fødestuer. De vil innføre rammefinansiering av fødetilbudet. Ap vil sikre at kvinner i kommuner med 90 minutters reisevei eller mer til sykehuset får følge av jordmor på vei til sykehuset. Rødt vil organisere fødselsomsorgen og jordmortjenesten slik at familier tilbys sammenhengende omsorgstilbud fra jordmor før under og etter fødsel, som integrert primærhelse- og sykehustjeneste i samarbeid med tverrfaglig team. SV vil sette av øremerkede midler til en nasjonal koordinator for fødselsomsorg, lokale jordmordkoordinatorer i kommunene og til flerkulturelle fødselshjelpere. SV vil sikre retten til trygg reise for fødende, at jordmor er til stede under hele fødselen og at kvinner får forsvarlig liggetid på barsel. SV vil rammefinansiere fødeavdelingene og utdanne og ansette flere jordmødre til at det blir mulig med én-til-én oppfølging i aktiv fødsel. Frp vil styrke jordmortjenesten. Høyre vil også styrke jordmortjenesten i kommunene ved å gi jordmødre et større ansvar for å sikre kvinner god helse. Venstre mener det må utdannes flere jordmødre og gynekologer for å sikre fødende medisinsk oppfølging. MDG vil sikre gode og trygge tilbud gjennom graviditet, fødsel og barseltid bl.a. gjennom å sikre god nok jordmordekning over hele landet. MDG vil gjøre flerkulturell doula til nasjonalt helsetilbud. Ap vil sørge for at politiet, ambulansen og brannvesenet må komme når det virkelig haster, og alle distriktskommuner skal få jordmor i full stilling Ap vil styrke bemanning på fødeavdelingene med mål om én til én oppfølging av jordmor. Ap vil sikre at kvinner i kommuner med 90 minutters reisevei eller mer til sykehuset får følge av jordmor på vei til sykehuset. Sp mener at jordmortilbudet i kommunene er viktig både under graviditet og i samband med fødsel. Sp ønsker en sterk satsing på flere jordmødre i kommunene. Sp mener at følgetjenesten for fødende må tilpasses lokale og regionale forhold, og kvinner som skal føde må kunne ha følge av jordmor under transport uavhengig av reisetiden til fødeinstitusjonen. Sp vil styrke bemanningen ved kvinneklinikkene og sørge for at alle fødende sikres jordmor i aktiv fase av fødselen. Krf vil at svangerskapsomsorg styrkes, tettere oppfølging av jordmor. God dekning av fødeavdelinger og langt nok opphold på barselavdelinger til at foreldre føler seg trygge. 

Barsel  

Rødt vil ha bedre vilkår for studenter etter fødsel og minimum 12 mnd. studiefinansiering for studenter med barn. Høyre vil videreutvikle barselomsorgen og følge-tjenesten, men er lite spesifikke utover dette. Ap vil legge til rette for at mor kan være så lenge som nødvendig på barselavdeling etter fødsel. Ap vil sikre at kommuner kan oppfylle kravet om hjemmebesøk til nybakte mødre. Sp vil Innføre tilbud om følgetjeneste for gravide som har mer enn én times reisevei til fødestedet. Rødt vil arbeide for at fødende skal gis rett til å bli på barselavdeling til de selv føler seg klare til å dra hjem, hvis det ikke er medisinske eller sosiale årsaker til at de skal bli lenger. Sp vil sikre at helseforetakene har det formelle ansvaret for barselomsorgen 1. til 5. dag etter fødsel. Sp mener at ved tidlig hjemreise må helseforetak stå ansvarlig for at moren og den nyfødte får oppfølging av jordmor ved hjemkomst. Sp vil øke engangsstønaden ved fødsel til 100 000 kr. Sp vil legge til rette for arbeidstidsreformer for kvinner og menn som gir rom for omsorgsarbeid. Sp vil øremerke barseltida på seks uker etter fødsel til mor og holde ukene utenfor beregning av mødrekvote. Krf vil at alle kvinner skal få tilbud om en oppfølgingssamtale med jordmor eller fødselslege tre uker etter fødsel. At en del av barselomsorgen skal være tilbud om én time hos fysioterapeut, for å sjekke bekken/magemuskulaturen eller andre fysiske utfordringer etter svangerskap/fødsel. Krf vil opprette et nasjonalt kompetansesenter for fødsel- og barselomsorg, blant annet med hensikt å forebygge fødselsskader. 

Egg og eggdonasjon  

Venstre vil tillate lagring av eggstokkvev, egg og sæd på ikke medisinsk grunnlag, så lenge det betales av brukeren. Venstre vil senke terskel for hvem som kan benytte seg av genetiske undersøkelser av befruktede egg. Venstre vil åpne opp for at infertile kvinner eller par skal kunne få barn ved samtidig egg- og sæddonasjon (embryodonasjon). Rødt sier nei til kommersiell eggdonasjon. Altruistisk eggdonasjon kan kun godtas dersom det sikres at det ikke ligger økonomisk eller sosialt press til grunn. 

Surrogati 

MDG vil forby bruk av surrogati, både i Norge og utlandet. Markedsføring av utenlandske surrogatitjenester i Norge må forbys. Sp er også imot surrogati. SV vil forby surrogati. Venstre vil tillate regulert altruistisk surrogati i Norge og sørge for juridisk vern av barn født av surrogat i utlandet. Vil etablere klare rettigheter for surrogatmor. 

Sanitærprodukter  

Rødt er det eneste partiet som nevner at de ønsker å gjøre sanitærprodukter gratis på sikt og har i sitt partipolitiske program som mål å fjerne moms på bind, tamponger, tøybind og menskopper.  

Seksualitetsundervisning og opplysning  

Seksuell folkeskikk handler om bevissthet om at individuelle seksuelle handlinger kan ha konsekvenser for andre, og at vi ved vår adferd kan bidra positivt og negativt til andres seksuelle velbefinnende. Dette er et politisk anliggende ved at samfunnet har ansvar for opplysning og oppdragelse, bevisstgjøring av holdninger, og å tilrettelegge for seksuell kultur som omfatter respekt og omsorg for sine medmennesker. Vi har derfor kartlagt hva partiene mener om seksualitetsundervisning og opplysning. FrP er eneste parti som ikke nevner noe om dette i sitt program.  

Rødt vil arbeide for at pornografi ikke danner grunnlaget for barn- og ungdommers seksuelle opplæring, og vil ha bedre seksualundervisningen i skolen. Rødt vil også arbeide for at elever og barnehagebarn gis innsikt i mangfoldet av ulike kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer, og at elevene i barneskolen, ungdomsskolen og den videregående skolen gjennomfører obligatorisk undervisning og diskusjon om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt. Lærere må få tilbud om relevant videreutdanning slik at de kan undervise i dette. 

SV vil arbeide for bedre seksualitetsundervisning, og peker på at samfunnet har ansvar for å sikre unge god og kunnskapsbasert seksualitetsundervising som bryter ned forestillinger om idealkropper og sikrer god informasjon om retter og grensesetting. De vil også styrke seksualitetsundervisningen når det gjelder kjønnsidentitet, grenser og samtykke. SV vil arbeide for at alle skoler skal ha forpliktende handlingsplaner mot seksuell trakassering, og at barnehager tar opp seksualitet, grensesetting, og tema som kan avdekke vold og overgrep skal være del av rammeplanen for barnehagene. Alle ansatte få styrket kompetanse om forebygging/avdekking/bekjemping vold/seksuelle overgrep 

Ap vil arbeide for bedre seksualitetsundervisning og opplysning. De vil arbeide for å sikre god familieplanlegging og hindre uønskede svangerskap gjennom god seksualopplysning, tilgjengelig langtidsvirkende prevensjon og en abortlov som sikrer kvinner retten til å bestemme over eget liv og helse. 

Sp vil arbeide for alderstilpasset undervisning om kropp, seksualitet og grenser. De ønsker også å iverksette forebyggende tiltak mot vold og overgrep, og dette må skje allerede fra barnehagen. De vil støtte tiltak for å få ned antallet uønskede graviditeter, som seksualitetsundervisning, tilgang til prevensjon ved behov og kunnskap om fertilitet, kropp og grensesetting. 

MDG vil arbeide for at alle ansatte i helse- og sosialtjenestene skal sikres kompetanse om kjønns- relasjons- og seksualitetsmangfold. De vil styrke undervisningen i positiv seksualitet, grensesetting og normkritikk i barnehage, grunn- og videregående skoler, samt relevante profesjonsutdanninger. MDG vil også bekjempe negativ sosial kontroll, blant annet ved å styrke den flerkulturelle kompetansen i barnehage og skole og gjøre normkritisk seksualundervisning til en del av introduksjonsprogrammet 

KrF nevner ikke seksuell helse i det hele tatt, men vil arbeide for bedre seksualundervisning/seksualitetsundervisning, med sikte på å bedre evnen til selv å sette grenser tidlig og respektere andres seksualitet. KrF ønsker å oppdatere seksualitetsundervisningen, med mer fokus på etikk, grensesetting og relasjoner, og styrke annen undervisning som setter elevene i stand til å mestre livet, ta vare på helsen og sette grenser for seg selv og andre. KrF vil også arbeide for at alle barn i Norge fra barnehagealder av skal vite hva andre ikke har lov til å gjøre mot dem. Arbeid med vold og overgrep må sikre at barn kan fortelle trygt, vet hva som skjer og får best mulig hjelp. KrF ønsker å styrke lærernes kunnskap om kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering, slik at skolen ikke er avhengig av å benytte eksterne miljøer og interesseorganisasjoner i opplæringen. KrF mener også at skolen ikke skal være en arena for ideologisk kamp der den biologiske kjønnsforståelsen tilsidesettes, men sikre oppdatert kunnskapsformidling og bidra til at alle elever blir møtt med respekt for sin identitet og sine grenser. 

Venstre vil arbeide for økt fokusere på mangfold av seksuelle orienteringer og retten til å være seg selv fra barnehagetrinnet. De vil fokusere på grensesetting og kompetanse om upassende oppførsel ovenfor barn. Når det gjelder seksualitetsundervisning trekker Venstre frem at de ønsker en bred tilnærming til seksualitet slik at barn og unge opplever skolen som en trygg arena for å lære om kropp, helse, integritet og grensesetting, lyst og mangfold. Venstre vil fokusere på mangfold av seksuelle orienteringer og retten til å være seg selv i barnehagene. Grensesetting og kompetanse om upassende oppførsel ovenfor barn. Venstre trekker frem at de ønsker en bred tilnærming til seksualitet i skolen, slik at barn og unge opplever skolen som en trygg arena for å lære om kropp, helse, integritet og grensesetting, lyst og mangfold 

Høyre vil arbeide for å sikre tilstrekkelig kompetanse om LHBT+ på hver enkelt skole. De ønsker at barnehagene skal ha seksualitet og grensesetting som tema. De vil styrke en helhetlig seksualitetsundervisning, herunder reproduktiv helse, kjønnsmangfold, LHBT+, kropp og grensesetting i barneskolen. Seksualitetsundervisning er ikke nevnt når det gjelder ungdoms- eller videregående skole. Heller ikke i høyere utdanning. Ordet seksualitet er kun nevnt 1 gang 

FrP nevner ikke seksualitet, verken i forbindelse med undervisning, rettigheter eller andre tema. 

Likestilling  

Likestilling er viktig for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.  

Likelønn 

Rødt vil etablere en likelønnspott for de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor, som kommer i tillegg til ordinære tariffoppgjør og fordeles etter forhandlinger mellom partene. SV vil jobbe for å fremme heltid og likelønn for alle. Sp vil arbeide for et likelønnsløft som bidrar til å tette lønnsgapet mellom typiske kvinne- og mannsyrker. Lik lønn for likeverdig arbeid er et viktig mål. MDG vil arbeide for å praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi, herunder å forby ulønnede praktikantstillinger i det offentlige og utrede ulike tiltak for lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker. 

Barnetrygd 

Rødt vil øke barnetrygda og bevare den som en universell skattefri overføring til alle som har ansvar for å forsørge barn. Barnetrygd må holdes utenfor beregning. Venstre vil både øke å skattlegge barnetrygd, mens Høyre vil beholde barnetrygden og vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi. 

Kontantstøtten 

Rødt og SV ønsker å fjerne kontantstøtten og heller innføre en ventestønad mens en venter på å få plass i barnehage. Venstre og Høyre ønsker å fjerne kontantstøtten, mens Sp vil beholde og KrF vil utvide. 

Opptjening av fødselspenger 

Rødt, MDG vil innføre selvstendig opptjening av fødselspenger for begge foreldre/medmor. Høyre og FrP inkluderer ikke medmor, men ønsker at begge foreldre skal ha selvstendig opptjenings- og uttaksrett.  

Omsorgspermisjon 

Rødt vil ha fire uker lønna omsorgspermisjon, KrF tre, SV to uker for far/medmor, MDG to uker for far/partner eller annen omsorgsperson. 

Permisjon ved fødsel 

Rødt vil sikre mor tre uker før og 14 uker etter fødsel – seks av de 14 skal tas sammenhengende og rett etter fødsel. Resten av permisjonen (52 uker) kan fordeles mellom mor, den andre foreldrene eller en annen omsorgsperson. De vil arbeide for at begge foreldre kan ta ut permisjon og foreldrepenger samtidig ved flerlingfødsel. Vil ikke at mottakere av ulike trygdeordninger skal miste noen rettigheter.  

SV vil ha en mer fleksibel foreldrepermisjon som gir anledning til å tu ut permisjon med 90% lønn i tillegg til dagens ordning. Far skal ha en selvstendig uttaksrett for foreldrepenger for fars kvote av foreldrepermisjonstiden. Fødsel etter termin får utvidet permisjon tilsvarende antall uker. Kvinner med premature barn får utvidet permisjon fram til uke 37. SV vil ha åtte uker ekstra permisjon ved fleringfødsel. 

Ap vil at foreldrepermisjonen skal være raus og sikre at både mor og far har selvstendig krav på sin del av permisjonen sammen med barnet. Ap vil sikre at mødre ikke får kutt i permisjonstiden dersom de føder før termin, og at ikke permisjonstiden starter å løpe dersom de føder senere enn termin. De vil at foreldrepermisjonen skal være raus og sikre at både mor og far har selvstendig krav på sin del av permisjonen sammen med barnet. De vil sikre at mødre ikke får kutt i permisjonstiden dersom de føder før termin, og at ikke permisjonstiden starter å løpe dersom de føder senere enn termin. 

Sp støtter en tredeling av foreldrepermisjonen. I familier med tvillinger og trillinger må begge foreldrene få mer foreldrepermisjon.  Utvidelsen av fedrekvoten er viktig for at fedrene skal utvikle en god og nær relasjon til sine barn fra fødselen av og i småbarns-årene, samt ta del i barnas oppvekst. De mener imidlertid at de første seks ukene etter fødsel bør være øremerket barselpermisjon for mor til hvile, rekonvalesens, tilpasning til nye rutiner og ammestart. Disse seks ukene må tas av den felles tredjedelen av foreldrepermisjonen slik at den reduseres til 10 uker. De vil også arbeide for at fars del av foreldrepermisjonen får tilbud knyttet til helsestasjonen, både når det gjelder oppfølging og sosiale møtepunkt. 

MDG vil åpne opp for at foreldrepermisjonen kan tas ut av flere enn de to juridiske foreldrene. MDG ønsker at det skal være mulig for foreldre å velge ulik dekningsgrad. Altså en foreldre kan ha 80 % og en annen 100 % lønnet permisjon. Ta hensyn til at familiers situasjon er ulike og at alle barn skal ha mulighet til trygg tilknytning til begge foreldre. Derfor vil MDG bevare dagens mødre- og fedrekvote på 15 uker, øke antallet fleksible uker i foreldrepermisjonen fra 16 til minimum 20 uker, og innføre flere muligheter til unntak, slik at en kan få overført permisjonsuker mellom foreldrene etter gitte kriterier.   

KrF vil innføre fri gradering av foreldrepenger og erstatte engangsstønaden og innføre rett på foreldrepermisjon til alle. De vil videreføre kontantstøtteordningen. Foreldrene må sikres mulighet til å bruke tid med barna mens de er små, og selv velge den omsorgsformen som passer best for sine ettåringer. De vil videreutvikle kontantstøtteordningen til å gi foreldre rett til 80 prosent jobb med lønnskompensasjon fram til barnet er 2 år. KrF vil også fjerne tredelingen av foreldrepermisjonen og forbeholde 10 uker til hver av foreldrene. Hvis en av foreldrene ikke har mulighet til å ta ut permisjon, gis det anledning til å søke om å overføre disse ukene til den andre forelderen. De vil utvide foreldrepermisjonen med 4 uker til 53 uker. 

Venstre vil opprettholde tredelt foreldrepermisjon,15 uker hver, mens 16 uker fordeles fritt. Ønsker individuell foreldreperm, og vil at far skal få selvstendig uttaksrett til farspermisjon og adopsjonspermisjon. 

Høyre vil evaluere tredelingen av fødsels-permisjon og ikke fleksibiliteten ved utbetaling av permisjon. Utvide permisjonstiden for mødre som føder etter termin. 

Familiepolitikk 

Krf er det eneste partiet som ønsker å utrede en reform i familiepolitikken for å øke fødselstallene og senke gjennomsnittlig alder for førstegangsfødsler. I reformen ønsker partiet en full gjennomgang av vilkår for studentforeldre, for foreldrepenger og andre relevante ordninger.  

Alternative livsvalg i minoritetsmiljøer  

Høyre nevner eksplisitt i sitt partiprogram behovet for å forsterke arbeidet for likestilling og aksept for alternative livsvalg i minoritetsmiljøer og sørge for god opplæring av innvandrere, særlig knyttet til ytringsfrihet, aksept for kvinner, seksuelle og religiøse minoriteter. FrP nevner i sitt partiprogram at de ønsker å gjennomføre “obligatorisk, grundig og realistisk opplæring i forventinger og norske verdier før flyktninger får komme til Norge”.  

Utdannelse  

Videre ønsker Ap å beholde kjønnspoeng i høyere utdanning for å sikre bedre kjønnsbalanse på kjønnsskjeve utdanninger.  

Stillingstitler  

Venstre, som eneste parti, ønsker å fortsette å jobbe for å endre norske stillingstitler slik at de blir mest mulig kjønnsnøytrale. 

Kjønn, identitet og mangfold 

FrP nevner ikke kjønn, identitet og mangfold tilknyttet seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i sine partiprogram, herunder også ungdom, LHBTIQ og transpersoner. Høyre har også lite politikk på temaet, men ønsker et samfunn der alle har de samme mulighetene for å lykkes uavhengig av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etnisitet eller funksjonsevne. Utover dette berører ikke Høyre temaer tilknyttet kjønn, identitet og mangfold i en SRHR-kontekst. 

Skeiv politikk  

Rødt er partiet som tydeligst tar stilling til temaet, da de har et eget kapittel om skeiv politikk. De ønsker blant annet en fortsatt kjønnsnøytral ekteskapslov, rett til assistert befruktning, adopsjon og medmorskap. Videre ønsker de at det opprettes en klageinstans for alle som får avslag på kjønnsbekreftende behandling. De mener at skeive må inkluderes i hjelpetilbudet som finnes for mennesker som selger sex, og at tilbudet må tilpasses de utfordringene som skeive som selger sex møter. Rødt ønsker også at idrettsledere og trenere får verktøyene som kreves for å kunne arbeide mot homofobi i idretten, samt at de ønsker lokale handlingsplaner for kjønns- og seksualitetsmangfold, samt rådgivningstjenester for spørsmål om seksuell orientering og kjønnsuttrykk som bl.a. kan gi informasjon i skolen og i arbeidslivet.  

Både SV, Høyre og MDG ønsker å åpne for at menn som har sex med menn skal få være blodgivere, og at helsetilstand og atferdsmønster skal være avgjørende for hvorvidt en kan bli blodgiver, ikke kjønn eller seksuell orientering. 

Sp ønsker å tilrettelegge for at LHBT+-personer kan være seg selv i alle aldersfaser, i møte med offentlige tjenester, oppvekst og utdanning. De uttaler at det kan innebære samarbeid med LHBT+-organisasjoner om å øke kompetansen til helse- og omsorgspersonell og personell i oppvekst- og utdanningssektoren. 

Sp ønsker å støtte tiltak og planer rettet mot å øke aksepten for LHBT+-personer i alle lokalsamfunn. Videre ønsker de å styrke arbeidet mot hatkriminalitet, og tilpasse verktøy for konflikthåndtering, dialog og trygghetsprogram for oppfølging av ofre for hatkriminalitet. Som eneste parti ønsker Sp å styrke Rosa Kompetanse, samt styrke innsatsen for å motvirke dårlig psykisk helse i LHBT+-befolkningen og støtte arbeidet for flere møteplasser for LHBT+-personer som også tilhører andre minoriteter. KRF ønsker at femtrinnsmodellen brukes i LHBTI-saker for å unngå å sende konvertitter tilbake til forfølgelse eller til å måtte skjule sin tro/trosidentitet ved retur.  

Ap nevner, som eneste parti, ny handlingsplan for LHBT+, og de ønsker å iverksette en ny handlingsplan med fokus på levekår, samt støtte samisk LHBT-arbeid. 

Venstre ønsker å sikre at alle opplever trygghet, like muligheter og frihet til å bestemme over eget liv uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, alder, religion, seksuell orientering og kjønnsidentitet.  

Som eneste parti ønsker SV å gi økonomisk hjelp mot diskriminerende praksiser gjennom å støtte et mangfold av organisasjoner som jobber for å styrke rettighetene til kvinner og LHBT-befolkningen innenfor tros- og livssynsamfunnene. I tillegg ønsker SV å arbeide for at flere land kan adoptere til skeive. 

Høyre vil sørge for at Norge fører en politikk som fremmer trosfrihet, kvinners rettigheter, likestilling og LHBT+-personers rettigheter internasjonalt, blant annet ved å ta internasjonalt lederskap for å avkriminalisere homofili globalt.

Trans 

Rødt og MDG er enige i at det i ny teknisk forskrift bør stilles krav til alle offentlige nybygg om å ha kjønnsnøytrale toalett- og garderobemuligheter. De ønsker også, sammen med SV og V å innføre eller åpne opp for en tredje kjønnskategori. SV, MDG og Rødt ønsker å forby kjønnsnormaliserende inngrep på barn, inntil barnet selv kan samtykke, så fremt det ikke er medisinsk nødvendig. I tillegg til at de tre partiene ønsker å opprette en erstatningsordning for personer som har blitt sterilisert for å få endret juridisk kjønn før lovendringen i 2016. Ap ønsker, sammen med Rødt, SV og MDG, å etablere regionale behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens. 

Konverteringsterapi  

Partiene SP, H, V og MDG trekker frem i sine partiprogram at de ønsker å jobbe for å innføre lovforbud mot konverteringsterapi. R, SV, AP, KRF og FRP nevner ikke noe eksplisitt om for/mot konverteringsterapi i sine partipolitiske programmer.  

Kompetanse hos utlendingsmyndigheter i lhbti+ spørsmål  
Som eneste parti trekker MDG frem at de vil styrke lhbti+ kompetansen hos utlendingsmyndigheter i Norge. Dette for å sikre at utlendingsforvaltningen har kompetanse om lhbti+ spørsmål og muligheten til å søke asyl i Norge på bakgrunn av kjønnsidentitet eller legning blir bedre sikret enn det er i dag.  

Seksuelt overførbare infeksjoner 

Generelt sett så nevnes ikke seksuelt overførbare sykdommer av partiene. SV ønsker å oppheve kriminaliseringen av hiv-positives seksualliv. 

Seksualitet og folkehelse 

Seksuell folkehelse viser befolkningens tilstand av seksuell helse, og omfatter politiske tiltak som kan ivareta god seksualitetsundervisning, utvikling av seksuell folkeskikk, forebygging av og beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep, tilgang til rådgivning og terapi, respekt for seksuelle rettigheter, likestilling og seksuell rettferdighet. Gjennomgang av partienes partiprogrammer viser at dette er et område som det er generell liten oppmerksomhet i forhold til. Ingen partier har seksuell folkehelse som tema i sine programmer, men hensynet til seksuell folkehelse kan likevel være ivaretatt gjennom konkrete tiltak som ivaretar grunnlaget for å utvikle seksuell folkehelse, som beskrevet i innledningen til dette avsnittet. 

Rødt skriver i sitt program at de jobber for et samfunn hvor alle mennesker er fri til å leve ut sin seksualitet og til å selv å få uttrykke og gjøre kjønn på den måten de ønsker. Verken SV, Ap, KrF eller H nevner folkehelse i forbindelse med seksualitet.  Venstre bruker begrepet folkehelse kun i forbindelse med “idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som gir frihet, tilhørighet og bedre folkehelse”, og FrP nevnes folkehelse kun i forbindelse med idrett, og mener at folkehelsemidler må gå til mer enn idrettslag, som f.eks nærmiljøanlegg, aktivitetsparker med mer. MDG vil sørge for at alt folkehelsearbeid i det offentliges regi er tilpasset mangfoldet i befolkningen gjennom blant annet flerkulturell kompetanse, informasjon på flere språk og kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. De vil også styrke undervisningen i positiv seksualitet, grensesetting og normkritikk i barnehage, grunn- og videregående skoler, samt relevante profesjonsutdanninger. 

Lovgivning og straff 

Alle partiene har i ulik grad viet plass til temaer innenfor seksuelle overtredelser, seksuelle overgrep, voldtekt, nettovergrep og samtykke i sine partipolitiske programmer. SV, MDG og Rødt og Venstre er partiene som tydeligst tar stilling til tematikken. Men Ap, Sp, KrF, Høyre og FrP har fokus på dette. Ut ifra hva som har blitt tematisert i partienes politiske programmer er det skissert underordnede temaer som tar for seg hva partiene sier. 

Nasjonale planer/handlingsplaner/utvalg  

Rødt ønsker en nasjonal kampanje mot vold og voldtekt. Sikre at hjelpetiltak, institusjoner og andre som jo jobber med voldsutsatte kan tilby hjelp, tjenester og informasjon på flere språk enn norsk ved behov. Venstre vil prioriterer å finansiere opptrappingsplan for vold og overgrep mot barn. Økt fokus på forebygging og tidlig innsats ved å styrke samarbeid mellom politi og andre relevante instanser. Økt satsning på å spre kunnskap om traumers (vold og overgrep mot barn) betydning for oppvekstforhold. Sp vil utarbeide og iverksette en kunnskapsbasert handlingsplan mot vold og overgrep i samiske samfunn på basis av rapportene fra Norges institusjon for menneskerettigheter om dette. Venstre ønsker å sette ned et utvalg som ser på hjelpetilbud for personer utsatt for voldtekt og som skal se nærmere på politietterforskning i voldtektssaker. KrF vil følge opp og styrke opptrappingsplanene mot vold og overgrep mot barn, og vold i nære relasjoner.  
 
Innsats for forebygging av vold og seksuelle overgrep

Rødt vil øke politiets, rettsvesenets og NAVs kunnskap om vold mot kvinner. SV vil sikre tidlig hjelp og behandling gjennom økt kunnskap til å kjenne tegn på voldsutsatte kvinner og barn, spesielt i helsevesenet og førstelinja i velferdstjenestene. Ap vil sørge for at politi, barnevern, barnehage, skole og helse- og omsorgstjenester samarbeider tettere om å bekjempe vold og overgrep. Ap vil Sørge for bedre samarbeid mellom etatene som jobber med personer utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, blant annet ved å rydde opp i uklarheter knyttet til taushetsplikten. MDG vil sørge for at jordmødre er skolerte i og har kapasitet til å ivareta personer som har vært utsatt for overgrep. MDG vil bekjempe negativ sosial kontroll, blant annet ved å styrke den flerkulturelle kompetansen i barnehage og skole og gjøre normkritisk seksualundervisning til en del av introduksjonsprogrammet. 
 
Innsats mot vold og overgrep i nære relasjoner  

SV vil styrke innsatsen mot seksuelle overgrep, grov vold og vold i nære relasjoner gjennom økte og øremerkede bevilgninger. MDG vil styrke arbeidet mot festvoldtekter. Ap vil prioritere innsatsen mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Venstre vil styrke arbeidet med å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll. Ønsker kontinuerlig kartlegging av omfang og utvikling. Barn og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje må få bedre hjelp. V vil styrke arbeidet med å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll. Ønsker kontinuerlig kartlegging av omfang og utvikling. Barn og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje må få bedre hjelp. Rødt vil inkludere arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep i HMS-arbeidet, både gjennom arbeidsmiljøloven og i forskrifter. At kunnskap om seksuell trakassering og overgrep inngår i opplæringen av verneombud, og i opplæring av alle med personalansvar i offentlig sektor. 

Hjelpetiltak  

Rødt vil bygge ut «Alternativ til vold» som et tilbud over hele landet. De vil arbeide for hjelpetiltak for mennesker som er kjønnslemlestet eller blir utsatt for kjønnslemlesting i Norge. Det skal omfatte tilbud om medisinsk, sosial og psykologisk oppfølging både til offer og familie. SV vil bygge ut hjelpe- og behandlingstilbudet til både utsette, voldsutøver og overgriper. Ap vil sikre at kommunene samordner egne tiltak for forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn, og inkluderer tiltak i ideell regi. Sp vil øke støtten til sentre mot seksuelle overgrep og incest. MDG vil styrke overgreps- og voldtektsmottakene for å sikre bedre oppfølging av ofre for voldtekt og seksuelle overgrep. MDG vil bygge ut hjelpe- og behandlingstilbudet til både utsatte, voldsutøvere og overgripere, herunder tilbudet til unge overgripere. MDG vil opprettholde og styrke barnehus, krisesenter- og tilbud til ofre for vold i nære relasjoner i alle deler av landet, blant annet gjennom bedre rammevilkår. MDG vil opprette et offentlig tilbud, etter modell av Sanitetskvinnenes ressursvenntilbud, for å følge opp personer som bryter med voldelige partnere etter eventuelt opphold på krisesenter. 
 
Politiet

Rødt mener det bør være nok politiressurser på saker om vold i nære relasjoner og voldtekt, samt styrke eksisterende tiltak, som SARA, over hele landet. SV vil at alle varslinger om vold mot kvinner må følges opp, og politiet i hele landet skal ha høy kompetanse og nok ressurser til å etterforske vold mot kvinner. SV vil styrke politiets innsats mot gjentakende partnervold og sikre at det settes inn effektive beskyttelsestiltak ved bruk av metoder som SARA-modellen. SV vil arbeide for økte midler til etterforsking av voldtektssaker og vold i nære relasjoner. Sp vil styrke kompetansen til politiet når det gjelder voldtekt/overgrep. 
 
Voldsalarm 

Rødt vil at voldsalarm skal være gratis og lett tilgjengelig. Som hovedregel skal det brukes omvendt voldsalarm. SV vil utvide bruken av omvendt voldsalarm for å styrke tryggheten til voldsutsatte.  Venstre ønsker økt fokus på å ta i bruk omvendt voldsalarm for å legge ansvaret på voldsutøver. Høyre vil utvide og øke bruken av omvendt voldsalarm. 
 
Krisesenter  

Rødt vil arbeide for at krisesentrene sikres tilstrekkelige økonomiske rammer ved statlig finansiering. SV vil gjøre lavterskeltilbudet vold- og overgrepslinja til et permanent, statlig finansiert tiltak. SV vil styrke finansieringa av krise-, incest- og voldtektssenter over hele landet. SV vil øke til 80 prosent statlig finansiering av krisesentrene. SV vil at opphold på krisesenter skal være gratis. De vil styrke krisesenterloven gjennom å stille krav til kvalitet og nærhet til krisesenter. KrF vil at voldtektsofre skal ha krav på gratis psykisk helsehjelp, og tilgang til hjelpeinstanser over hele landet.  
 
Lovgivning 

 Rødt vil at all seksuell kontakt skal være frivillig, og definisjonen av voldtekt må skjerpes i loven slik at seksuell omgang forutsetter oppriktig, og informert samtykke, en samtykkelov. SV vil innføre samtykkebasert voldtektslovgiving der voldtekt blir definert som seksuell omgang uten fritt samtykke, i tråd med Norges internasjonale menneskerettsforpliktelser. Ap mener at Norge har ratifisert Istanbulkonvensjonen som forbyr seksuell omgang uten samtykke. Ap vil bekjempe voldtekt gjennom blant annet å tydeliggjøre straffeloven, slik at ordlyden gjenspeiler at seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt. KrF vil innføre en lovbestemmelse som tydeliggjør at voldtekt defineres som seksuell omgang uten fritt samtykke. Venstre ønsker å oppdatere og endre dagens lovverk om seksuelle overgrep og innføre samtykkebegrep i voldtekts- lovgivningen. R vil håndheve utlendingsloven slik at kjønnsbasert forfølgelse gir rett til asyl. FrP vil verne om kvinners grunnleggende menneskerettigheter, som lovfestet rett til å ikke bli kjønnslemlestet, tvangsgiftet eller utsatt for negativ sosial kontroll av religiøse miljøer.  
 
Rettsikkerhet i volds- og overgrepssaker

Sp vil gi vitner i alvorlige straffesaker, som menneskehandel, permanent opphold i Norge. MDG vil styrke arbeidet mot seksuell trakassering, blant annet ved at slike saker tas inn i ordningen for fri rettshjelp. Venstre vil styrke rettsvern for de som utsettes for tvangsekteskap og illegitime ekteskap. Høyre vil gjennomgå dagens bestemmelser om seksuallovbrudd med sikte på bedre vern for ofrene. Rødt vil sørge for nok ressurser til å håndheve besøksforbud, slik at voldsutsatte får reell beskyttelse. SV vil sikre voldsoffererstatning til de som oppfyller vilkårene i loven ved å opprettholde dagens søknadsordning og styrke Kontoret for voldsoffererstatning. Høyre vil utarbeide “pakkeforløp for seksual-lovbrudd”, hvor anmelder får tettere oppfølging. KrF vil arbeide for at alle involverte parter i væpnet konflikt iverksetter tiltak for å beskytte kvinner, menn, jenter og gutter mot kjønnsbasert vold, voldtekt og andre seksuelle overgrep. KrF vil ivareta og følge opp ofre for vold og overgrep ved å sikre dem beskyttelse, og fullfinansiere voldtektsmottak, krisesentre, incestsentre og ettervern for incestofre. Rødt vil gi grundig opplæring av meddommere om hva som er seksuelle overgrep og konsekvenser av det. SV vil at lek- og fagdommere skal sikres systematisk opplæring om voldtekts-myter og fordommer knyttet til kjønn og seksualitet og hvordan strukturer som rasisme og fordommer kan påvirke beslutninger. FrP vil samarbeide internasjonalt om å stanse pedofile fra å kunne reise til andre land og misbruke barn. 
 
Straff  

SV vurdere å øke strafferammen og utvide foreldelsesfristen for seksuelle overgrep mot barn over Internett. Sp vil endre foreldelsesfristen for seksuelle handlinger som rammer barn slik at den tilsvarer fristen for seksuelle overgrep, slik at straffbare seksuelle handlinger kan rettsforfølges. Sp vil forbedre rettssikkerheten for offer for seksuelle overgrep. Foreldelsesfristen for seksuelle overgrep må fjernes. Venstre vil fjerne minstestraffer og gi domstoler anledning til å nyansere straffenivå ut fra enkelt sak (seksuelle overgrep og voldtekt). Vil ha hardere strafferammer på æresrelatert vold. Høyre vil heve strafferammen for seksuelle overgrep. De vil foreslå å fjerne foreldelses-fristen for flere typer seksuallovbrudd mot barn under 16 år. H vil forby søskenbarn-ekteskap. FrP vil fjerne foreldelsesfristen for fysisk og psykisk vold mot barn. FrP vil gi mulighet til kjemisk kastrering på personer som blir dømt for seksuelle overgrep. FrP vil at alle som blir dømt for alvorlig overgrep mot barn automatisk skal bli idømt en forvaringsdom. FrP vil etablere offentlig register på personer som har begått overgrep mot barn. FrP vil åpne for å varsle lokalsamfunn om personer som gjentatte ganger har blitt dømt for alvorlige overgrep barn. Ap vil bekjempe voldtekt blant annet ved å skjerpe lovverket 
 
Internettkriminalitet  

Ap ser med alvor på den store økningen i internettkriminalitet hvor barn og unge utsettes for seksuelle overgrep. Arbeidet med digital trygghet må forsterkes og koordineres langt bedre enn i dag. FrP vil styrke Politiets nettpatrulje, som er et lavterskeltilbud for å rapportere press og utnyttelse av barn og unge på nett. Sp vil styrke det forebyggende arbeidet for å forhindre overgrep på nett. Frp vil samarbeide internasjonalt om å stanse pedofile fra å kunne reise til andre land og misbruke barn. 

Barn og sosiale medier 

Som eneste parti beskriver Venstre i sitt partipolitiske program et særlig behov for generelt økt fokus på styrking av barns digitale privatliv da disse er særlig utsatt for personvernbrudd. Venstre sitt ønske om økt fokus på generell styrking av barns digitale privatliv med konkrete forslag som forbud mot kommersiell reklame mot barn (SV), forsterke og koordinere arbeidet med digital trygghet blant barn og unge langt bedre enn i dag (AP). Samt styrke politiets nettpatrulje (FrP). 

Kommersiell bruk av seksualitet 

Kommersiell bruk av seksualitet innebærer reklame, porno, stripping og salg og kjøp av sex.  

Reklame  

Rødt ønsker å ha en reell merking av retusjert reklame mens MDG ønsker å forby slik retusjering når den fremmer urealistiske kroppsidealer.  

Porno 

KRF og SV ønsker å innføre pornofilter i skoler og andre offentlige institusjoner hvor barn oppholder seg. Rødt ønsker å arbeide for at pornoparagrafen håndheves. KrF ønsker å utrede unges pornobruk og hvordan det påvirker dem. KRF ønsker, som eneste parti, å utrede konsekvensene av at stadig flere barn og unge ser pornografisk innhold på nett og hvordan man kan møte denne utviklingen med bedre opplæring og tiltak for å forhindre en seksualisering av barne- og ungdomstiden. Videre ønsker de å sikre barn og unges personvern blant annet ved å skjerpe personvernkrav i produkter og tjenester som er rettet mot barn og unge, samt arbeide for at alle skoler skal installere filter mot porno og skadelig vold på skolens digitale medier. 

Stripping  

Rødt og SV ønsker å forby kommersiell stripping. De andre partiene nevner det ikke.  

Salg og kjøp av sex  

Rødt og SV ønsker å styrke ulike hjelpeprogrammer for sexarbeidere. De ønsker også å sikre rettsikkerhet, trygghet og opphold for utenlandske sexarbeidere. Senterpartiet ønsker å opprettholde dagens lov. Ap og KrF mener ingenting om dette i programmene. Venstre vil endre sexkjøpsloven og hallikparagrafen for å sikre sexarbeidernes rettigheter og gjøre hverdagen tryggere. Høyre og FrP vil oppheve sexkjøpsloven. 

Tilbud og rådgivning  

Når det gjelder partienes tilnærming til ulike tilbud, spesielt helsestasjon for ungdom og rådgivning og ulik behandling for voksne, spriker politikken. Verken SV, Ap, V eller Krf nevner helsestasjon for ungdom eksplisitt.  

Helsestasjon for ungdom  

Rødt ønsker å arbeide for økte helsesykepleierressurser i kommunene og helsestasjoner i alle kommuner. De mener også at helsestasjon for ungdom bør utvides til å gjelde for unge opp til 25. Sp vil styrke helsestasjonene når det gjelder rus/psykisk helse. MDG vil gjennomføre et nasjonalt løft for tidlig innsats gjennom helsestasjoner og skolehelsetjenesten med øremerkede midler og bemanningsnorm basert på Helsedirektoratets anbefalinger. De vil også innføre gratis fastlege frem til fylte 18 år. FrP vil sikre skolehelsetjenesten og et godt helsetilbud til foreldre og barn, og utvikle helsestasjonen og skolehelsetjenesten til å jobbe mer forebyggende. Høyre ønsker å videreutvikle tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste, samt å videreutvikle helsestasjonstjenesten slik at barn og unge får et bedre digitalt helsesykepleiertilbud. 

Andre tilbud  

Venstre vil bygge ut forebyggende og behandlende tilbud til ungdom og studenter. Ap vil satse på kunnskap om kvinnehelse og bedre utredning, behandling og oppfølging i helsetjenesten 

Kvinnehelse

Partiene Rødt, SV, AP, MDG og Venstre nevner økt fokus på kvinnehelse, ressurser til forskning på kvinnehelse generelt samt. bedre oppfølging av kvinnehelse i helsetjenester eksplisitt i sine partiprogrammer. Krf ønsker å prioritere forskning på kvinnehelse og opprette en kvinnehelseportal. 

Kompetanse 

Partiene SV, Ap, Sp og FrP sier ingenting om sexologisk rådgiving, utdannelse av personer som kan jobbe med seksuell helse eller opprettelse av et el flere kompetansesenter. 

MDG mener at alle ansatte i helse- og sosialtjenestene skal sikres kompetanse om kjønns- relasjons- og seksualitets-mangfold. MDG vil styrke politiets kompetanse i normbrytende seksualitet. De vil også styrke arbeidet for likestilling, kjønns- og seksualitetsmangfold og mot seksuell trakassering i Forsvaret 

KrF vil opprette nasjonalt kompetansesenter for helsestasjon og skolehelsetjenesten som kan utvikle, samle og dele forskningsbasert kunnskap og effektive verktøy og tilnærminger, slik at tjenesten ikke bare styrkes ressursmessig, men også med hensyn til kvalitet og effektivitet 

Venstre vil øke antall helsesykepleiere i skolen med minst 500 fire årene. De vil åpne opp for å få flere yrkesgrupper i skolen, men nevner ikke spesifikt knyttet til seksuell helse eller seksualitet.  

Høyre vil øke kunnskapen hos helsepersonell om seksuell helse og kjønnssykdommer. Bidra til at ansatte på skoler og i barnehager får mer kunnskap om vold og overgrep i nære relasjoner. De vil øke kompetansen om overgrep blant yrkesgrupper som møter barn gjennom sin profesjon. 

Livsløpsperspektiv 

Med unntak av Høyre, er det ingen som sier noe om SRHR i et livsløpsperspektiv i sine programmer.  

Høyre vil jobbe for at eldre par kan bo sammen om en kommer på sykehjem og de vil styrke innsatsen for aksept og toleranse for eldre lhbti+.   

Bistand 

Når det gjelder bistand har vi kartlagt hva partiene sier om bistand i sammenheng med SRHR.  

Rødt ønsker å støtte kvinners rett til abort og prevensjon over hele verden, og gi kvinner fra land der abort er kriminalisert rett til å ta abort i Norge. De ber om høynet kompetanse om seksualitet og kjønnsidentitet hos UDI og UNE ved intervju av flyktninger som søker på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet, og krav om slik kompetanse ved alle statlige asylmottak. Lhbti+ blir en del av introduksjonsprogrammene for nyankomne flyktninger. Sikre transpersoners tilgang til behandling (hormoner, etc.) mens man venter på svar på om man har fått innvilget asyl eller ikke. Støtte organisasjoner som jobber internasjonalt for kvinners rett til utdanning og familieplanlegging.  

SV vil at Norge skal gi politisk og økonomisk støtte til organisasjoner som sikrer prevensjon og trygg abort. Gi beskyttelse til kvinner som fengsles på grunn av abort, samt utrede muligheten for å tilby abort til kvinner fra land hvor dette er straffbart.  

Ap sier ingenting direkte om SRHR, men vil bygge nye allianser og trappe opp norsk bistand til familieplanlegging, prevensjon og trygge aborter. vil gjøre styrking av kvinners rett til selv å bestemme over egen kropp til hovedsaken i vårt internasjonale likestillingsarbeid. 

Sp mener enhver skal ha mulighet til å ta selvstendige og ansvarlige valg rundt egen kropp og seksualitet.  Muligheten til å ta egne valg gjennom likestilling, informasjon og tilgang til tjenester som prevensjon har gitt reduserte fødselstall i land der fruktbarheten tradisjonelt har vært høy. Norge må ta en aktiv rolle i arbeidet for å sikre trygge fødsler og selvbestemt abort, og prioritere arbeidet for å hindre barneekteskap, vold og overgrep.  Resistens mot kjent behandling av for eksempel hiv, tuberkulose og malaria driver kostnadene ved bekjempelse opp. Vaksiner er helt sentrale i å bedre folkehelse. Det er behov for flere og bedre produkter for forebygging, diagnostikk og behandling av sykdommer som rammer mennesker i utviklingsland.  Arbeide for at kvinner og barn i hele verden får rett til å foreta egne valg og bestemme over sine egne kropper og eget liv. Det er særlig viktig å prioritere kvinner og barn i krisesituasjoner, siden de da er sårbare for overgrep og menneskehandel. Arbeide aktivt mot skadelige skikker som barne- og tvangsekteskap og mot seksuelle overgrep og menneskehandel.  

MDG vil støtte opp om aktører som jobber for trygg, lovlig og selvbestemt abort og økt tilgang til trygge aborttjenester globalt. Arbeide for at lovforbud mot sex mellom mennesker av samme kjønn fjernes over hele verden, og prioriterer støtte til organisasjoner som kjemper mot lovforbud, inkludert lokale skeive organisasjoner  

KrF vil arbeide for at alle involverte parter i væpnet konflikt iverksetter tiltak for å beskytte kvinner, menn, jenter og gutter mot kjønnsbasert vold, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Bidra aktivt for å motvirke diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Styrke tilbudet til tannbehandling for mennesker utsatt for seksuelle overgrep og tortur.  

Venstre ønsker mer forpliktende internasjonalt arbeid for å fremme frihet menneskerettigheter. FNs 17 bærekrafts mål (Mål 3 og 5 tar for seg SRHR-perspektiv) nevnes og V vil jobbe for at Norge når egne nasjonale mål og sørge for at norsk politikk støtter opp under måloppnåelse i andre land. Ønsker spesielt fokus på at Norge skal bedre vilkårene for menneskerettigheter i Europa. Bruke EØS-midler til å støtte opp under menneskerettigheter og spesielt retten til å leve i en rettsstat. 

Høyre vil sørge for at Norge fører en politikk som fremmer trosfrihet, kvinners rettigheter, likestilling, LHBT+ personers rettigheter internasjonalt Prioritere seksuelle minoriteter, hele familier og personer med høy sannsynlighet for integrering i uttak av kvoteflyktninger. Asylsøkere og flyktninger i likekjønnede forhold skal ha krav på familiegjenforening med ektefelle/partner, der dokumentasjonskrav skal kunne erstattes med sannsynliggjøring for land som begrenser adgang til likekjønnet ekteskap/partnerskap.  

FrP er negativ til tema, og mener at bistandsbudsjettet skal reduseres kraftig. Bistanden til nød- og katastrofehjelp gjennom nasjonale og internasjonale organisasjoner, samt den humanitære hjelpen til flyktninger i nærområder til krig og konflikt, skal økes.” 

Snakk om det! 

Strategi for seksuell helse (2017–2022) Snakk om det! nevnes ikke av noen partier i deres partiprogrammer; verken dagens strategi eller behov for en ny strategi etter 2022.