Nettverkets medlemmer

Nasjonalt SRHR-nettverk er åpent for alle som ønsker å delta.

Koordinator for Nasjonalt SRHR-nettverk er Sex og samfunn

Kjernegruppen består av:

Medlemmer

Her kommer en oversikt over alle medlemmene av Nasjonalt SRHR-nettverk. Er du medlem? Skriv en kort tekst om deg/din organisasjon, med lenke til eventuell nettside og send til julie@sexogsamfunn.no. Medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk er blant annet:

Pro Sentret er et nasjonalt kompetansesenter og et tjenestetilbud for personer av alle kjønn med erfaring fra å selge eller bytte seksuelle tjenester uavhengig av alder og oppholdsstatus. Kompetansesenteret jobber med landsdekkende kunnskapsformidling innenfor prostitusjonsfeltet og gir råd, veiledning og opplæring til enkeltpersoner, utdanningsinstitusjoner og hjelpeapparat. Tjenestetilbudet er et gratis lavterskeltilbud til enkeltpersoner, hvor det gis helse- , juridisk- og sosialfaglig  bistand og man kan være anonym i møte med oss.

Les mer på https://prosenteret.no/

Stiftelsen Tryggere forebygger seksuell trakassering, seksuelle overgrep og vold. Dette gjør vi gjennom tre ulike tiltak: et individuelt tilrettelagt hjelpetilbud til personer som har utøvd vold eller overgrep eller som står i faresonen for å gjøre det, forebyggende aktiviteter rettet mot befolkningen generelt og kurs og kunnskapsformidling for fagfolk. Hovedkontoret er i Oslo, og vi gjennomfører tiltak over hele landet. 

Les mer på https://tryggere.no

PolyNorge er en interesseorganisasjon for mennesker som er poly(etisk ikke-monogam) og vi jobber for relasjonsmangfold. Relasjonsmangfold vil si at alle relasjonsformer basert på genuint samtykke og likeverd er akseptert på lik linje og at alle har muligheten til å ta et informert valg. Dette gjør vi ved å spre kunnskap og informasjon, drive med politisk aktivisme, være i dialog med media og skape sosiale arenaer for våre medlemmer.

Les mer på https://www.polynorge.no.

Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som fagområde. Senterets målsetting er å bidra til et inkluderende og rettferdig samfunn med like muligheter for alle. Målsettingen er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer alle diskrimineringsgrunnlag (kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, livssyn, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne). SRHR er et viktig felt innenfor likestillingsarbeidet. Mange av prosjektene fokuserer på seksuell helse og da spesielt innenfor kjønns- og seksualitetsmangfold, nedsatt funksjonsevne, utviklingshemming og eldre. Likestillingssenteret har en aktiv informasjons- og pådriverrolle og er en drivkraft for økt likestilling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer på www.likestillingssenteret.no.

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS), er en tverrfaglig sexologisk helsetjeneste for personer som bor i Oslo mellom 0 – 30 år. Alle faggrupper har spesialkompetanse på kjønn og seksualitetsmangfold,  med et spesielt fokus på  personer som bryter med samfunnets normer rundt seksuell orientering og kjønnsidentitet. Tilbudet er lavterskel og du trenger ikke henvisning.

Les mer på https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon-og-vaksine/helsestasjon-for-ungdom-hfu/helsestasjon-for-kjonn-og-seksualitet-hks/#gref

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 38 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Unge funksjonshemmede jobber mot diskriminering og for universell utforming på alle samfunnsområder. Siri Espe er rådgiver og prosjektleder innen fysisk, psykisk og seksuell helse.  

Les mer på www.ungefunksjonshemmede.no.

Reform – ressurssenter for menn er et kunnskaps- og likestillingssenter som jobber for gutter og menn. Deres posisjon er tredelt; som politisk samfunnsaktør, som lavterskeltilbud til menn i krise, og som kunnskapsprodusent på likestillingsfeltet.

Les mer på https://reform.no/.

Kristiansand kommune ved rådgiver for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-koordinator) Hanne Kro Sørborg. LIM-koordinatoren jobber strategisk med likestilling, inkludering og mangfold, som er en forutsetning for at Kristiansand skal være en god kommune å bo i for alle. Alle innbyggere uansett kjønn, etnisk eller religiøs bakgrunn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet, skal ha de samme mulighetene for å delta i samfunnet. De skal også ha samme tilgang og kvalitet på tjenester fra kommunen uansett bakgrunn.

Les mer på https://www.kristiansand.kommune.no

SNU – Seksualpolitisk nettverk for unge er Norges største ungdomsorganisasjon som utelukkende arbeider for å fremme alle ungdommers seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både nasjonalt og internasjonalt. Vi mener at seksualitet er en integrert del av menneskets identitet og at kroppslig autonomi er en del av menneskerettighetene. Vårt formål er å sikre ungdommers rett til å uttrykke og nyte sin seksualitet uten frykt eller fare for stigma eller diskriminering, og til å fritt ta avgjørelser relatert til sin reproduktive helse. SNU mener at interseksjonell likestilling, samtykke, likeverd og autonomi, er viktige forutsetninger for å realisere disse rettighetene.

Les mer på https://snuorg.no/

Likestillingssenteret KUN er et kunnskaps- og kompetansesenter som jobber for et mer likestilt samfunn. Vi jobber med alle diskrimineringsgrunnlagene, og bærekraftsperspektivet utgjør grunnpilaren i vårt arbeid.

Les mer på www.kun.no

Arendal kommune, ved Berit Bulien Jørgensen, prosjektleder seksuell helse på Arendal helsestasjon. Sosionom med videreutdanning i sexologisk rådgivning, Berit Bulien Jørgensen, arbeider med seksuell helse ved Arendal helsestasjon. Arbeidet innebærer blant annet undervisning, veiledning til ulike tjenester som jobber med barn og unge, og samtaler med barn, unge og deres familier.

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt. Nasjonalt arbeider Sex og Politikk primært med det landsomfattende seksualitetsundervisningsprosjektet Uke 6, og internasjonalt jobber vi aktivt for at alle mennesker skal gis tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester og rettigheter uavhengig av deres økonomiske, sosiale og geografiske posisjon. Foreningen er det norske medlemmet av International Planned Parenthood Federation. 

Les mer på www.sexogpolitikk.no

Grønt Kvinnenettverk er Miljøpartiet De Grønnes kvinnenettverk. Grønt Kvinnenettverk jobber for å fjerne kjønnsdiskriminering, rasisme og heteronormativitet, og tar utgangspunkt i en interseksjonell feminisme som også inkluderer andre dimensjoner ved identitet enn binært kjønn. Grønt Kvinnenettverk vil sette feministiske spørsmål høyest på agendaen.

Amathea er en helsetjeneste som tilbyr kvalitetssikker veiledning i valget om å fullføre eller avslutte et svangerskap. Vi har også et oppfølgingstilbud til alle som ønsker etter å ha opplevd en abort eller valgt å fullføre svangerskapet. I tillegg tilbyr vi prevensjonsveiledning, gratis graviditetstester og har grupper, kurs og undervisning innen SRHR for alle, med hovedfokus på jenter, kvinner og minoritetsbefolkningen.  Vi har lokalkontorer i 13 ulike byer i Norge, har ingen aldersgrense og er et gratis tilbud for alle.

Les mer på https://www.amathea.no/

RFSU er både et produksjonsforetak og en ideell organisasjon. Vårt nyeste utsalgssted er vår egen nettbutikk som ble lansert november 2019. Overskuddet fra RFSUs salg går til arbeidet med å spre informasjon om sex- og samlivsspørsmål både nasjonalt og internasjonalt. Det betyr at hver gang du kjøper produkter fra RFSU, bidrar du til å spre informasjon som forbedrer menneskers liv i Norden og i resten av verden.

Les mer på www.rfsu.no

Norsk Forening for Klinisk Sexologi (NFKS) er en forening for fagpersoner som jobber innenfor fagfeltet sexologi. NFKS er en landsdekkende organisasjon med 6 lokallag. Vi tilbyr rammeverk som etiske retningslinjer, kurs, konferanser, tverrfaglig nettverk og veiledning. NFKS har særlig fokus på klinisk sexologi, sexologisk rådgivning, seksualitetsundervisning, seksualopplysning, og vitenskapelig og evidensbasert sexologi. Vi er også en seksualpolitisk organisasjon. Via vår nettside www.finnensexolog.no så kan man lett finne en NACS godkjent sexolog med solid fagkompetanse. 

Les mer på www.nfks.no

Kirkens Bymisjon, Aksept er et landsdekkende tilbud og ressurssenter for alle berørt av hiv. Vi har et psykososialt tilbud til hiv-positive og pårørende som inkluderer samtale, veiledning, alders- og kulturtilpassede mestringskurs, korttidsopphold, fellesskap og nettverk med andre i samme situasjon. Man trenger ikke kunne norsk for å benytte seg av tilbudet og vi møter folk på mange ulike arenaer. Vi jobber også med å øke kunnskap i helsesektoren gjennom ulike kompetansetilbud til helse- og sosialpersonell og studenter, og vi bruker vår erfaringsbaserte kunnskap til å påvirke og bekjempe fordommer og stigma. Vi jobber også med forebygging av hiv og soi blant migranter og tilbyr hurtigtest av hiv.

Les mer på www.kirkensbymisjon.no/aksept  

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Fri er Norges eldste skeive organisasjon. Vi jobber for å bedre lhbti-befolkningens levekår i Norge, både ved politisk påvirkning, arbeid for kompetanseheving i ulike yrkesgrupper, internasjonalt arbeid og ved å skape skeive møteplasser i hele landet. Vi jobber for at alle skal være trygge til å være den de er og elske den de elsker!

Les mer på foreningenfri.no

HivNorge er en pasient- og interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt av eller opptatt av hiv. Vi jobber for å sikre rettighetene og interessene på alle nivåer i samfunnet, for mennesker som lever med hiv og for brukere av den hivforebyggende behandlingen PrEP. Vi er i tett dialog med helsesektoren, beslutningstakere, politikere og byråkrati for å påvirke beslutningstakere i saker som angår mennesker som er berørt av hiv. Gjennom informasjonsarbeid bidrar vi til økt kunnskap om hiv for å bedre levekår personer som lever med hiv og for hindre videre spredning av viruset. HivNorge tilbyr generell rådgiving, juridisk rådgivning og bistand, et ikke-terapeutisk samtaletilbud, likepersonssamtaler og et bredt spekter av aktiviteter for mennesker som lever med hiv.

Les mer på hivnorge.no