Nettverkets medlemmer

Nasjonalt SRHR-nettverk er åpent for alle som ønsker å delta.

Koordinator for Nasjonalt SRHR-nettverk er Sex og samfunn

Kjernegruppen består av:

Medlemmer

Under er en oversikt over medlemmene av Nasjonalt SRHR-nettverk. Er du medlem? Skriv en kort tekst om deg/din organisasjon, med lenke til eventuell nettside og send til anneli@sexogsamfunn.no.

Medlemmer av Nasjonalt SRHR-nettverk er blant annet:

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS), er en tverrfaglig sexologisk helsetjeneste for personer som bor i Oslo mellom 0 – 30 år. Alle faggrupper har spesialkompetanse på kjønn og seksualitetsmangfold,  med et spesielt fokus på  personer som bryter med samfunnets normer rundt seksuell orientering og kjønnsidentitet. Tilbudet er lavterskel og du trenger ikke henvisning.

Les mer om HKS her

Kvinnefronten er en partipolitisk uavhengig radikalfeministisk medlemsorganisasjon. Vi jobber for full kvinnefrigjøring, og engasjerer oss i et vidt spekter av saker, fra arbeidsliv, vold, familieliv, porno og prostitusjon til internasjonal solidaritet. Vi har drevet et omfattende og allsidig kvinnepolitisk arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt siden oppstarten i 1972. 

Les mer på kvinnefronten.no

Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter med likestilling som fagområde. Senterets målsetting er å bidra til et inkluderende og rettferdig samfunn med like muligheter for alle. Målsettingen er knyttet opp mot et bredt likestillingsbegrep som inkluderer alle diskrimineringsgrunnlag (kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, livssyn, alder, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne). SRHR er et viktig felt innenfor likestillingsarbeidet. Mange av prosjektene fokuserer på seksuell helse og da spesielt innenfor kjønns- og seksualitetsmangfold, nedsatt funksjonsevne, utviklingshemming og eldre. Likestillingssenteret har en aktiv informasjons- og pådriverrolle og er en drivkraft for økt likestilling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer på likestillingssenteret.no

Nyt stiftelse for positiv seksualitet og seksuell nytelse er en allminnelig stiftelse. Stiftelsens formål er å fremme positiv seksualitet og seksuell nytelse, som viktige faktorer for god seksuell helse, god livskvalitet og sosial bærekraft. Nyt er en plattform for aktiviteter som Nytfestivaler, Nytcaféer og prosjektet Seksuell nytelse i SRHR-arbeidet.

Les mer på nytfestivalen.no

PolyNorge er en interesseorganisasjon for mennesker som er poly(etisk ikke-monogam) og vi jobber for relasjonsmangfold. Relasjonsmangfold vil si at alle relasjonsformer basert på genuint samtykke og likeverd er akseptert på lik linje og at alle har muligheten til å ta et informert valg. Dette gjør vi ved å spre kunnskap og informasjon, drive med politisk aktivisme, være i dialog med media og skape sosiale arenaer for våre medlemmer.

Les mer på polynorge.no

Pro Sentret er et nasjonalt kompetansesenter og et tjenestetilbud for personer av alle kjønn med erfaring fra å selge eller bytte seksuelle tjenester uavhengig av alder og oppholdsstatus. Kompetansesenteret jobber med landsdekkende kunnskapsformidling innenfor prostitusjonsfeltet og gir råd, veiledning og opplæring til enkeltpersoner, utdanningsinstitusjoner og hjelpeapparat. Tjenestetilbudet er et gratis lavterskeltilbud til enkeltpersoner, hvor det gis helse- , juridisk- og sosialfaglig  bistand og man kan være anonym i møte med oss.

Les mer på prosentret.no

Stiftelsen Tryggere forebygger seksuell trakassering, seksuelle overgrep og vold. Dette gjør vi gjennom tre ulike tiltak: et individuelt tilrettelagt hjelpetilbud til personer som har utøvd vold eller overgrep eller som står i faresonen for å gjøre det, forebyggende aktiviteter rettet mot befolkningen generelt og kurs og kunnskapsformidling for fagfolk. Hovedkontoret er i Oslo, og vi gjennomfører tiltak over hele landet. 

Les mer på tryggere.no

Sustainable Passions er et firma som jobber for å skape dialog og fasilitere samtaler om seksualitet. Prosjekter inkluderer foredrag gjennom Den kulturelle skolesekken om seksualitetens kulturhistorie for videregående skole og fremming av positiv seksualitet innen kriminalomsorgen med prosjektet Seksualomsorg i kriminalomsorgen.

Les mer på sustainablepassions.com

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 38 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Unge funksjonshemmede jobber mot diskriminering og for universell utforming på alle samfunnsområder.

Les mer på ungefunksjonshemmede.no

Reform – ressurssenter for menn er et kunnskaps- og likestillingssenter som jobber for gutter og menn. Deres posisjon er tredelt; som politisk samfunnsaktør, som lavterskeltilbud til menn i krise, og som kunnskapsprodusent på likestillingsfeltet.

Les mer på reform.no

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og vi driver blant annet landets største klinikk for seksuell helse. Vi har i over 50 år jobbet for økt kunnskap, kompetanse og tilgjengelige tjenester innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og dette gjør vi gjennom klinisk virksomhet, undervisningsarbeid og påvirkningsarbeid.

Les mer på sexogsamfunn.no

Kristiansand kommune ved rådgiver for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-koordinator) Hanne Kro Sørborg. LIM-koordinatoren jobber strategisk med likestilling, inkludering og mangfold, som er en forutsetning for at Kristiansand skal være en god kommune å bo i for alle. Alle innbyggere uansett kjønn, etnisk eller religiøs bakgrunn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet, skal ha de samme mulighetene for å delta i samfunnet. De skal også ha samme tilgang og kvalitet på tjenester fra kommunen uansett bakgrunn.

Les mer på kristiansand.kommune.no

SNU – Seksualpolitisk nettverk for unge er Norges største ungdomsorganisasjon som utelukkende arbeider for å fremme alle ungdommers seksuelle og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både nasjonalt og internasjonalt. Vi mener at seksualitet er en integrert del av menneskets identitet og at kroppslig autonomi er en del av menneskerettighetene. Vårt formål er å sikre ungdommers rett til å uttrykke og nyte sin seksualitet uten frykt eller fare for stigma eller diskriminering, og til å fritt ta avgjørelser relatert til sin reproduktive helse. SNU mener at interseksjonell likestilling, samtykke, likeverd og autonomi, er viktige forutsetninger for å realisere disse rettighetene.

Les mer på snuorg.no

Likestillingssenteret KUN er et kunnskaps- og kompetansesenter som jobber for et mer likestilt samfunn. Vi jobber med alle diskrimineringsgrunnlagene, og bærekraftsperspektivet utgjør grunnpilaren i vårt arbeid.

Les mer på kun.no

Arendal kommune, ved Berit Bulien Jørgensen, prosjektleder seksuell helse på Arendal helsestasjon. Sosionom med videreutdanning i sexologisk rådgivning, Berit Bulien Jørgensen, arbeider med seksuell helse ved Arendal helsestasjon. Arbeidet innebærer blant annet undervisning, veiledning til ulike tjenester som jobber med barn og unge, og samtaler med barn, unge og deres familier.

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt. Nasjonalt arbeider Sex og Politikk primært med det landsomfattende seksualitetsundervisningsprosjektet Uke 6, og internasjonalt jobber vi aktivt for at alle mennesker skal gis tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester og rettigheter uavhengig av deres økonomiske, sosiale og geografiske posisjon. Foreningen er det norske medlemmet av International Planned Parenthood Federation. 

Les mer på sexogpolitikk.no

Grønt Kvinnenettverk er Miljøpartiet De Grønnes kvinnenettverk. Grønt Kvinnenettverk jobber for å fjerne kjønnsdiskriminering, rasisme og heteronormativitet, og tar utgangspunkt i en interseksjonell feminisme som også inkluderer andre dimensjoner ved identitet enn binært kjønn. Grønt Kvinnenettverk vil sette feministiske spørsmål høyest på agendaen.

Amathea er en helsetjeneste som tilbyr kvalitetssikker veiledning i valget om å fullføre eller avslutte et svangerskap. Vi har også et oppfølgingstilbud til alle som ønsker etter å ha opplevd en abort eller valgt å fullføre svangerskapet. I tillegg tilbyr vi prevensjonsveiledning, gratis graviditetstester og har grupper, kurs og undervisning innen SRHR for alle, med hovedfokus på jenter, kvinner og minoritetsbefolkningen.  Vi har lokalkontorer i 13 ulike byer i Norge, har ingen aldersgrense og er et gratis tilbud for alle.

Les mer på amathea.no/

RFSU er både et produksjonsforetak og en ideell organisasjon. Vårt nyeste utsalgssted er vår egen nettbutikk som ble lansert november 2019. Overskuddet fra RFSUs salg går til arbeidet med å spre informasjon om sex- og samlivsspørsmål både nasjonalt og internasjonalt. Det betyr at hver gang du kjøper produkter fra RFSU, bidrar du til å spre informasjon som forbedrer menneskers liv i Norden og i resten av verden.

Les mer på rfsu.no

Nok. Norge er paraplyorganisasjonen til landets Nok.-sentre, som er femten ressurssentre mot seksuelle overgrep spredd over hele landet. Nok. Norge bidrar til å styrke hjelpetilbudet til utsatte og forebyggingen av overgrep gjennom fag- og organisasjonsutvikling og politisk påvirkning. Vi mener at den beste forebyggingen av seksuelle overgrep skjer gjennom å gi barn, unge og voksne god kunnskap om kropp, seksualitet og grensesetting. Sentrene underviser om seksualitet og grensesetting i skoler og utdanningsinstitusjoner i sine regioner, og de bistår andre i spørsmål om overgrep. 

Les mer på noknorge.no

Norsk Forening for Klinisk Sexologi (NFKS) er en forening for fagpersoner som jobber innenfor fagfeltet sexologi. NFKS er en landsdekkende organisasjon med 6 lokallag. Vi tilbyr rammeverk som etiske retningslinjer, kurs, konferanser, tverrfaglig nettverk og veiledning. NFKS har særlig fokus på klinisk sexologi, sexologisk rådgivning, seksualitetsundervisning, seksualopplysning, og vitenskapelig og evidensbasert sexologi. Vi er også en seksualpolitisk organisasjon. Via vår nettside www.finnensexolog.no så kan man lett finne en NACS godkjent sexolog med solid fagkompetanse. 

Les mer på nfks.no

Kirkens Bymisjon, Aksept er et landsdekkende tilbud og ressurssenter for alle berørt av hiv. Vi har et psykososialt tilbud til hivpositive og pårørende som inkluderer samtale, veiledning, alders- og kulturtilpassede mestringskurs, korttidsopphold, fellesskap og nettverk med andre i samme situasjon. Man trenger ikke kunne norsk for å benytte seg av tilbudet og vi møter folk på mange ulike arenaer. Vi jobber også med å øke kunnskap i helsesektoren gjennom ulike kompetansetilbud til helse- og sosialpersonell og studenter, og vi bruker vår erfaringsbaserte kunnskap til å påvirke og bekjempe fordommer og stigma. Vi jobber også med forebygging av hiv og soi blant migranter og tilbyr hurtigtest av hiv.

Les mer på kirkensbymisjon.no/aksept  

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Fri er Norges eldste skeive organisasjon. Vi jobber for å bedre lhbti-befolkningens levekår i Norge, både ved politisk påvirkning, arbeid for kompetanseheving i ulike yrkesgrupper, internasjonalt arbeid og ved å skape skeive møteplasser i hele landet. Vi jobber for at alle skal være trygge til å være den de er og elske den de elsker!

Les mer på foreningenfri.no

HivNorge er en pasient- og interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt av eller opptatt av hiv. Vi jobber for å sikre rettighetene og interessene på alle nivåer i samfunnet, for mennesker som lever med hiv og for brukere av den hivforebyggende behandlingen PrEP. Vi er i tett dialog med helsesektoren, beslutningstakere, politikere og byråkrati for å påvirke beslutningstakere i saker som angår mennesker som er berørt av hiv. Gjennom informasjonsarbeid bidrar vi til økt kunnskap om hiv for å bedre levekår personer som lever med hiv og for hindre videre spredning av viruset. HivNorge tilbyr generell rådgiving, juridisk rådgivning og bistand, et ikke-terapeutisk samtaletilbud, likepersonssamtaler og et bredt spekter av aktiviteter for mennesker som lever med hiv.

Les mer på hivnorge.no

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Aldring og helse er en nasjonal kompetansetjeneste som jobber spesielt med aldersrelaterte sykdommer. Kompetansetjenesten har over 100 ansatte i Norge, og driver kompetanseheving og faglig oppdatering av helsepersonell og tjenesteytere i nesten alle kommuner, i tillegg til å delta i forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Aldring og helse dekker hele aldringsfeltet og har særlig kompetanse på kognisjon og demens, fysisk og psykisk helse, eldrehelse generelt, samt nedsatt funksjonsevne og aldring, inkludert utviklingshemning og aldring.

Les mer på aldringoghelse.no

Stiftelsen Helseutvalget jobber for bedre seksuell helse – uansett hvem du er og hvem du elsker.

Vi er en landsdekkende, interessepolitisk uavhengig og livssynsnøytral stiftelse som arbeider helsefremmende og sykdomsforebyggende overfor lesbiske, homofile, bifile, transpersoner samt andre kvinner og menn som har sex med personer av samme kjønn.
Helseutvalget ønsker også alle andre velkommen til å benytte våre tilbud uten at våre brukere trenger å være åpen om egen kjønnsidentitet, seksuell orientering og/eller praksis. Helseutvalget jobber likepersonsbasert. Det betyr at alle våre frivillige selv er en del av målgruppen vi jobber for og med.

Les mer på helseutvalget.no

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største kvinneorganisasjon med over 40 000 medlemmer. Vi jobber med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både på lokalt nivå med aktiviteter i våre lokalforeninger og på nasjonalt nivå med politisk påvirkning og forskning. Vi forvalter forskningsmidler på mellom 20-25 millioner kroner årlig og SRHR er en prioritert satsning i vår forskningsstrategi. 

Les mer på sanitetskvinnene.no

SMil Norge er en nasjonal og politisk kink-, BDSM- og fetisjorganisasjon. Organisasjonen startet i 1988 og jobber for å bekjempe fordommer og diskriminering av de som praktiserer BDSM og fetisjisme. Vi formidler forskning, deltar på Pride, holder akademiske foredrag, skriver brosjyrer og arrangerer Nordens største eldste konferanse om BDSM og fetisjisme. Vi jobber for en seksualitet som forenklet sagt skal være sunn, sikker og samtykkende.

Les mer på smil-norge.no